1. นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งาน และอุปกรณ์ภายในอยู่ครบถ้วน

ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

- สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย จากโรงงานผู้ผลิตและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด

- สินค้าเกิดการชำรุดเสียหายจากการขนส่ง

ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า หรือคืนเงิน กรณีดังต่อไปนี้

- สินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อของลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ

- การขอเปลี่ยน/คืนสินค้าหรือคืนเงิน เนื่องจากการเปลี่ยนใจ

- สินค้าที่ลดราคา (Stock Clearance Sale)

- สินค้าของแถม

- สินค้าพรีออเดอร์

 

  1. วิธีการส่งเปลี่ยนสินค้า

เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อตามช่องทาง ดังนี้

Line ID : @everestcooler

โปรดระบุ ชื่อ- ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รหัสสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และสาเหตุที่ต้องการเปลี่ยน เมื่อบริษัทได้รับคำร้องของท่าน บริษัทฯ จะทำการติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุ , ทางอีเมล์หรือทาง Line ID เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 

  1. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหายจากโรงงานผู้ผลิต ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า และจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ

* ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า